Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

 1. Toto poučení o právu na odstoupení od smlouvy učiněné v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. f), g) a h) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.luxurybags.cz a www.luxurybags.sk (dále jen „E-shop“), který je provozován společností LBCE s.r.o., se sídlem Praha 6 - Řepy, Na Moklině 289/16, PSČ 163 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 164155, IČO: 24660523, DIČ: CZ24660523, tel. +420 222 314 869; +420 728 818 155, email: info@luxurybags.cz (dále jen „Prodávající“).
 2. Kupující, který je spotřebitelem ve smyslu ustanovení § 419 občanského zákoníku, má za podmínek stanovených v ustanovení § 1829 a násl. občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dnů ode dne převzetí zboží, za předpokladu, že kupní smlouva byla uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku ve smyslu § 1820 odst. 1 občanského zákoníku.
 3. Kupující odstoupí od kupní smlouvy oznámením ve formě:
  1. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb a doručeného na adresu: LBCE s.r.o., obchod LUXURY BAGS, Pařížská 11, Praha 1, 110 00, nebo
  2. emailu doručeného na adresu info@luxurybags.cz.
 4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje, aby kupující odeslal oznámení o uplatnění práva odstoupit od kupní smlouvy Prodávajícímu před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 5. Kupující může (avšak nemusí) k odstoupení od smlouvy použít vzorový formulář, který je přiložen k tomuto poučení o právu na odstoupení od smlouvy.
 6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy:
  1. kupující zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel, a to na adresu LBCE s.r.o., obchod LUXURY BAGS, Pařížská 11, Praha 1, 110 00; a
  2. Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od doručení oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, vrátí kupujícímu všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží (v rozsahu, ve kterém nepřevyšují nejlevnější Prodávajícím nabízený způsob dodání zboží), které od něho na základě kupní smlouvy přijal. Prodávající vrátí peněžní prostředky stejným způsobem, jakým kupující uhradil kupní cenu. Pokud s tím bude kupující souhlasit, v případě platby kupní ceny na dobírku mu budou peněžní prostředky vráceny na bankovní účet specifikovaný v oznámení o odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.
 7. Kupující v případě odstoupení od smlouvy ponese náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g) občanského zákoníku.
 8. Kupující je povinen uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.
 9. Kupující odpovídá Prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Prodávající svůj případný nárok započte proti pohledávce kupujícího na vrácení peněžních prostředků za vrácené zboží.