Informace poskytované před uzavřením smlouvy

Společnost LBCE s.r.o., se sídlem Praha 6 - Řepy, Na Moklině 289/16, PSČ 163 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 164155, IČO: 24660523, DIČ: CZ24660523, tel. +420 222 314 869; +420 728 818 155, email: info@luxurybags.cz (dále jen „Prodávající“), jakožto provozovatel internetového obchodu www.luxurybags.cz a www.luxurybags.sk (dále jen „E-shop“) tímto poskytuje svým zákazníkům, kteří jsou spotřebiteli ve smyslu § 418 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), v souladu s ustanoveními § 1811 odst. 2, § 1820 odst. 1, § 1824 odst. 1 a § 1826 odst. 1 občanského zákoníku před uzavřením kupní smlouvy za použití prostředků komunikace na dálku ve smyslu § 1820 odst. 1 občanského zákoníku následující informace:

 1. totožnost, telefonní číslo, adresa pro doručování elektronické pošty nebo jiný kontaktní údaj Prodávajícího:
   LBCE s.r.o., se sídlem Praha 6 - Řepy, Na Moklině 289/16, PSČ 163 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 164155, IČO: 24660523, DIČ: CZ24660523, tel. +420 222 314 869; +420 728 818 155, email: info@luxurybags.cz, kontaktní místo showroom LUXURY BAGS, Pařížská 11, Praha 1, 110 00.
 2. označení zboží nebo služby a popis jejich hlavních vlastností:
  Viz popis zboží uvedený v detailu náhledu jednotlivého produktu v E-shopu.
 3. cenu zboží nebo služby, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků:
  Viz cena zboží uvedená v detailu náhledu jednotlivého produktu v E-shopu, cena je uvedena vč. DPH a všech jiných daní a poplatků (kromě nákladů na dodání zboží, případně zvláštní daní nebo cel při odeslání mimo EU).
 4. způsob platby a způsob dodání nebo plnění, náklady na dodání:

  Dodání v rámci České republiky:
  1. Osobní odběr v showroomu Luxury Bags, Pařížská 11, 110 00 Praha 1, platba bankovním převodem nebo v hotovosti – zdarma.
  2. Dodání pomocí přepravce GLS, platba bankovním převodem – cena 120 Kč.
  3. Dodání pomocí přepravce GLS, platba dobírkou – cena 160 Kč.
  4. Dodání pomocí přepravce Messenger (pouze Praha), platba dobírkou – cena 250 Kč.

  Dodání v rámci Slovenské republiky:
  1. Osobní odběr v showroomu Luxury Bags, Pařížská 11, 110 00 Praha 1, platba bankovním převodem nebo v hotovosti – zdarma.
  2. Dodání pomocí přepravce GLS Slovakia, platba bankovním převodem – cena 8,16 EUR.
  3. Dodání pomocí přepravce GLS Slovakia, platba dobírkou – cena 12,2 EUR.

  Dodání mimo Českou nebo Slovenskou republiku:
  1. Způsoby a cena dodání budou sděleny na základě individuálního dotazu na emailu info@luxurybags.cz.
 5. údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv:
  1. Práva a povinnosti Prodávajícího a zákazníka ohledně záruky Prodávajícího za jakost zboží při převzetí a práva zákazníka z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2161 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).
  2. Prodávající odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá zákazníkovi, že v době, kdy zákazník zboží převzal:
   1. má zboží vlastnosti, které si Prodávající a zákazník ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které zákazník očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
   2. se zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
   3. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a
   4. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
  4. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v bodě 5b. výše, může zákazník požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na bezplatné odstranění vady.
  5. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má zákazník i právo od kupní smlouvy odstoupit.
  6. Neodstoupí-li zákazník od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy zákazníkovi působilo značné obtíže.
  7. Právo z vadného plnění zákazníkovi nenáleží, pokud zákazník před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud zákazník vadu sám způsobil.
  8. Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží (s výjimkou uvedenou v bodě 5i níže). To neplatí:
   1. u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
   2. na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
   3. u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, které zboží mělo při převzetí zákazníkem, nebo
   4. vyplývá-li to z povahy věci.
  9. Naprostá většina zboží nabízeného v E-shopu je použité. Zboží označené v nabídce E shopu slovy „jako nové“ se považuje za zboží použité, byť je ve vynikajícím stavu (téměř nenošené). Nesjednali-li Prodávající a zákazník v kupní smlouvě jinak, plyne z obchodních podmínek Prodávajícího u již použitého spotřebního zboží v souladu s § 2168 občanského zákoníku zkrácení doby pro uplatnění práv z vadného plnění na 12 měsíců od převzetí zboží.
  10. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má zákazník právo:
   1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
   2. na odstranění vady opravou věci,
   3. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
   4. odstoupit od smlouvy.
  11. Zákazník sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li zákazník opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li zákazníkovi, že vady neodstraní, může zákazník požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li zákazník své právo včas, má práva podle bodu 5.l až 5.n níže.
  12. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má zákazník právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
  13. Dokud zákazník neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží; volba nesmí zákazníkovi způsobit nepřiměřené náklady.
  14. Neodstraní-li Prodávající vadu zboží včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může zákazník požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu Prodávajícího.
  15. Prodávající neposkytuje zvláštní smluvní záruku za jakost dle § 2113 občanského zákoníku nad rámec zákonných ustanovení.
  16. Práva zákazníka vyplývající ze záruky za jakost při převzetí a odpovědnosti za vady Prodávajícího, uplatňuje zákazník u Prodávajícího na adrese obchodu LUXURY BAGS, Pařížská 11, Praha 1, 110 00. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od zákazníka reklamované zboží.
  17. Reklamace se vyřizují v souladu s obchodními podmínkami Prodávajícího, reklamačním řádem občanským zákoníkem, zákonem na ochranu spotřebitele a dalšími právními předpisy.
 6. náklady na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby:
  Prodávající neúčtuje žádné poplatky za prostředky komunikace na dálku. Zákazník platí pouze standardní poplatky účtované jeho poskytovateli internetového připojení a telekomunikačních služeb.
 7. údaj o případné povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, je-li vyžadována:
  Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním nebo předáním zboží zákazníkovi, není-li v kupní smlouvě dohodnuto jinak.
 8. údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru:
  Systém mimosoudního vyřizování stížností není zaveden. Zákazník se může obrátit se stížností na příslušný orgán dohledu nebo státního dozoru (např. Česká Obchodní Inspekce).
 9. údaj, zda uzavřená smlouva bude u něho uložena a zda k ní umožní spotřebiteli přístup:
  Obsahem kupní smlouvy je: (i) objednávka a (ii) obchodní podmínky Prodávajícího. Prodávající uchovává kupní smlouvy v elektronické podobě a na žádost zašle zákazníkovi kopii kupní smlouvy v elektronické podobě na email.
 10. údaj o jazycích, ve kterých lze smlouvu uzavřít:
  Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.
 11. údaj o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy:
  Pro objednání zboží zákazník vloží zboží do košíku kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“ v detailu náhledu jednotlivého produktu v E-shopu. Následně zákazník vyplní ve webovém rozhraní E-shopu své dodací a fakturační údaje, vybere způsob dodání zboží a způsob platby. Zákazník dále potvrdí svůj souhlas s obchodními podmínkami Prodávajícího a vezme na vědomí tyto informace poskytované před uzavřením smlouvy a poučení o právu na odstoupení od smlouvy. Zákazník objednávku odešle Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „DOKONČIT OBJEDNÁVKU“.
 12. údaj o možnostech zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky:
  Před odesláním objednávky může zákazník jakákoliv zadaná data opravit jejich přepsáním. Po odeslání objednávky dostane zákazník potvrzující email s daty, která zadal při vytváření objednávky. V případě chybného uvedení jakýchkoliv dat v objednávce zákazník informuje Prodávajícího emailem na info@luxurybags.cz, kde uvede číslo objednávky a správné údaje.
 13. údaj o kodexech chování, které jsou pro podnikatele závazné nebo které dobrovolně dodržuje a o jejich přístupnosti s využitím elektronických prostředků:
  Prodávající není vázán žádným kodexem chování.